OGLAS ZA ZAPOSLENJE NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO DJELATNIKA U TURISTIČKOM UREDU

posao

Na temelju Odluke o raspisivanju Oglasa za zaposlenje na određeno vrijeme na radno mjesto Djelatnika u turističkom uredu TZO-Tkon – 1. Izvršitelj (m/ž) od 1. lipnja 2017., Klasa: 100-01/17-01/1; Ur. broj: 2198/17-2, Predsjednik Turističke zajednice Općine Tkon, dana 1. lipnja 2017. raspisuje i objavljuje

OGLAS
za zaposlenje na određeno vrijeme na radno mjesto Djelatnika u turističkom uredu 
TZO-Tkon – 1. Izvršitelj (m/ž)

Članak 1.

Pozivaju se zainteresirani da podnesu prijavu za zaposlenje djelatnika (m/ž) u turističkom uredu TZO-Tkon i to na rok od 16. lipnja 2017. do 30. rujna 2017. godine.

Članak 2.

Nalaže se da kandidati trebaju, uz opće uvjete Zakona o radu („Narodne novine“, broj: 93/14) ispunjavati uvjete utvrđene člankom 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne Novine“, broj: 23/2017.), te člankom 6. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 3.

Uz prijavu se prilažu dokazi o:
- završenoj srednjoj školi u najmanje četverogodišnjem trajanju
- stečenoj najmanje 1 godini radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanju rada na osobnom računalu
- poznavanju barem jednog svjetskog jezika
- položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu
Kandidat (m/ž) koji nema položen stručni ispit, ali ispunjava ostale uvjete iz ovog Oglasa, može biti primljen na rad, ali je obvezan u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 9. lipnja 2017.

Članak 4.

Sa izabranim kandidatima će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme, temeljem odluke o odabiru, a po sljedećim uvjetima:
A) 1 (jedan) izvršitelj (m/ž) na puno radno vrijeme od 8 sati dnevno za razdoblje od 16. lipnja 2017. do 30. rujna 2017. godine.

Članak 5.

Prijave se mogu dostaviti osobnim putem ili poštom na adresu Turistička zajednica Općine Tkon, Mulina 6, 23212 Tkon, sa naznakom – za oglas - djelatnik u uredu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima oglasa kandidati će se obavijestiti u zakonskom roku.

Članak 6.

Ovaj oglas se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Turističke zajednice Općine Tkon.

U Tkonu, 1. lipnja 2017.
Klasa: 112-03/17-01/1
Ur. broj: 2198/17-1

Turistička zajednica
Općine Tkon
Predsjednik
Goran Mušćet, v.r.