Oglas za zaposlenje na određeno vrijeme

Na temelju Odluke o raspisivanju Oglasa za zaposlenje na određeno vrijeme na radno mjesto Stručnog suradnika na poslovima u Turističkom informativnom centru (TIC-u) TZO Tkon  – 1. Izvršitelja (m/ž) od 12. siječnja 2024., Klasa: 100-01/24-01/1; Ur. broj: 2198/24-1, Direktorica Turističke zajednice Općine Tkon, dana 12. siječnja 2024. raspisuje i objavljuje

OGLAS

za zaposlenje na određeno vrijeme na radno mjesto
Stručni suradnik na poslovima u Turističkom informativnom centru (TIC-u)
TZO-Tkon – 1. Izvršitelja (m/ž)

Članak 1.


Pozivaju se zainteresirani da podnesu prijavu za zaposlenje 1 djelatnika (m/ž) u turističkom uredu TZO-Tkon i to na rok od 12. veljače 2024. do 12. studenoga 2024. godine.

Članak 2.

Nalaže se da kandidati trebaju, uz opće uvjete Zakona o radu („Narodne novine“, broj: 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) ispunjavati uvjete utvrđene člankom 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022), te člankom 6. stavka 2. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 3.

Uz prijavu se prilažu dokazi o:

- Završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS bodova), ili specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova) društvenog ili humanističkog smjera;
-  najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci  koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika;
- položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
- poznavanje rada na osobnom računalu.

Kandidat (m/ž) koji nema položen stručni ispit, ali ispunjava ostale uvjete iz ovog Oglasa, može biti primljen na rad, ali je obvezan u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.  

Krajnji rok za podnošenje prijave je 26. siječnja 2024.

Članak 4.

Sa izabranim kandidatima će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme, temeljem odluke o odabiru, a po sljedećim uvjetima:

-    1 (jedan) izvršitelj (m/ž) na puno radno vrijeme od 8 sati dnevno za razdoblje od 12. veljače 2024. do 12. studenoga 2024. godine.

Članak 5.

Prijave se mogu dostaviti osobnim putem ili poštom na adresu Turistička zajednica Općine Tkon, Mulina 6, 23212 Tkon, sa naznakom – za oglas – stručni suradnik na poslovima u Turističkom informativnom centru (TIC-u) TZO Tkon.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima oglasa kandidati će se obavijestiti u zakonskom roku.

Članak 6.

Ovaj oglas se objavljuje na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Turističke zajednice Općine Tkon.

 
U Tkonu, 12. siječnja 2024.
Klasa: 112-03/24-01/1
Ur. broj: 2198/24-1

Turistička zajednica
Općine Tkon
Direktorica
Jelena Ugrinić